การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือน ตุลาคม 2566

การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือน ตุลาคม 2566