ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565