ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 313/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ นายมานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนแรก ปัจจุบันมีนายปัญญา หาแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร

และ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการการศึกษามัธยมศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

ในส่วนของจังหวัดพิจิตรขึ้น โดยตั้งอยู่ ณ อาคารหลวงพ่อเงินอุปถัมป์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดูแลบริการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน