คณะผู้บริหาร
ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โทรศัพท์  095-6213467

E-mail : panya.spm@gmail.com

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  088-8165555

E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  081-4742287

E-mail : pairat140415@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผล การจัดการศึกษา

นางนิตยา เอี่ยมแดง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์  062-3149959

E-mail : Snnitaya2520@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยี สารสนเทศเเละการสื่อสาร

นายชาญณรงค์ อินอิว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  095-6266619

E-mail : iniwediet@hotmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  085-0516649 

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์  095-6376695

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.พรประสิทธิ์ แก่นจันทร์

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์  062-9964864

E-mail : nordth1965@yahoo.com

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายศุภกิตติ์ อินนันชัย
นางสุกันยา เกตุหอม
นางจิตรารัตน์ สังขจันทร์

นิติกรชำนาญการ

โทรศัพท์  062-594-1953

E-mail :

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  097-229-5993

E-mail :

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทรศัพท์  081-888-9459

E-mail :

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายชัยวุฒิ เเปงหล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

โทรศัพท์  093-2619193

E-mail : Chaiwut.pae@sesaop.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

น.ส.พรประสิทธิ์ เเก่นจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์  062-9964864

E-mail : nordth1965@yahoo.com

นางต้องบุญ โพธิ์พนา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์  082-319-0141

E-mail : –

นางนันทนา  มั่นสัตย์รักสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์  092-553-2619

E-mail : –

นางสาวศรีประภา ฉิมพลีศิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โทรศัพท์  065-291-4535

E-mail : –

 

พนักงานพิมพ์ดีด

โทรศัพท์  

E-mail : 

นายเรวัตร  สุขโอสถ

เจ้าพนักงานธุรการ ส 4

โทรศัพท์  081-7070083

E-mail : –

นายกิตตินัยน์  สุวรรณวัจน์

นักจัดการงานทั่วไป 

โทรศัพท์  095-8177222

E-mail : Addzaa02@gmail.com

 

นายธนภณ  เเสงศิริ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์  094-7549796

E-mail : dreamtanapon7777777@gmail.com

นายพิภพ  คล้ายยิ่ง

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์  094-7213553

E-mail : phippo19111911@gmail.com

นางณัฐนันท์  เรืองศิริ

แม่บ้าน สพม.พิจิตร 

โทรศัพท์  097-6539623

E-mail : –

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์  095-6376695

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

นางสาววันเพ็ญ  นาคไพจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ 

E-mail : 088-293-6674

ว่าที่ ร.ต.ยุรนันท์ ถอดเขี้ยว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 

E-mail : 094-409-9263

นางสาวกานต์รวี พุ่มทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 

E-mail : 064-415-3909

นางสาวทิพวัลย์  จาบทอง

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  085-4242766

E-mail : jabthong.2@gmail.com

นางสาวมณฑาณี  หาแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  064-0134888

E-mail : Skyangelfang@gmail.com

นายตะวัน ศรีสุริโย

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  083-0405997

E-mail : tawan.Sri@sesaop.go.th

นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรคุปตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์  094-7240893

E-mail : petchcoop2517@gmail.com

นายโดม คล่องสำรวจ

เจ้าหน้าที่บุคคล

โทรศัพท์  090-695-5597

E-mail : dome.ksr@gmail.com

กลุ่มนโยบายเเละเเผน

นางสุกันยา  เกตุหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน

โทรศัพท์  : 097-229-5993

E-mail :

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ

โทรศัพท์  096-827-0265

E-mail :

นางสาวธัญญลักษณ์  ไพฑูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

โทรศัพท์  086-9250706

E-mail : thanyalak.nim@sesaop.go.th

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายชาญณรงค์ อินอิว 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์  095-6266619

E-mail : iniwe@hotmail.com

จ่าสิบตรีจิรกร บุญศรีภูมิ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ 089-563-2358

E-mail : boy_veenus@hotmail.com

นายสงกรานต์ เทพเวียง

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 081-6749983

E-mail : songkrandhammamodern12@gmail.com

นางสาวนิราภร  จันทร์อินทร์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.พิจิตร

โทรศัพท์  097-9641719

E-mail : smeen.nrp@gmail.com

กลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา

นางพนม ไชยพรพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์  064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

นายชาญณรงค์ อินอิว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  095-6266619

E-mail : iniwediet@hotmail.com

นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 089-5836893

E-mail : Luesirakarnt@gmail.com

นางนิตยา เอี่ยมเเดง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์  062-3149959

E-mail : Snnitaya2520@gmail.com

นายชัยวุฒิ เเปงหล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์  093-2619193

E-mail : Chaiwut.pae@seeaop.go.th

นางสาวสิรินาถ ตั้งพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 082-9901158

E-mail : zoulziri@gmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

โทรศัพท์  085-0516649

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

นายสุริยะ เขียวดอกน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทรศัพท์  086-610-1616

E-mail :

นางสาวจริยา  แจ่มแจ้ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทรศัพท์  063-6635466

E-mail : jayari.4159@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ  อุ่นอาทรศิริกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

  โทรศัพท์  082-1121411

E-mail : unarthonsirikul@hotmail.com

นางสาวนิศารัตน์ ราวิชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์  095-994-6612

E-mail : foreveramp.gao@gmail.com

นางสาวมาริสา ฉ่ำชื่น

เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

โทรศัพท์  061-270-7093

E-mail : –

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

นางนิตยา เอี่ยมเเดง

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ เเละการสื่อสาร

โทรศัพท์   062-3149959

E-mail : Snnitaya2520@gmail.com

นายจิรสิน ศรีสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์  064-4207927

E-mail : jirasin-s@rmutp.ac.th

กลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา

นายชัยวุฒิ เเปงหล้า

ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ 093-2619193

E-mail : Chaiwut.pae@sesaop.go.th

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

นางสาวธัญญลักษณ์ ไพฑูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

โทรศัพท์ 086-9250706

E-mail : thanyalak.nim@sesaop.go.th

กลุ่มกฎหมายเเละคดี

นายศุภกิตติ์ อินนันชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี

โทรศัพท์ 062-594-1953

E-mail :

นางสาวนงนุช คงเขียว

นิติกร

โทรศัพท์  081-5337044

E-mail : nongnuch.k@sesaop.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางจิตรารัตน์ สังขจันทร์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์  081-888-9459

E-mail :

นายนิพนธ์ กลั่นธูป

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์  061-9311178

E-mail : Teegesongo1@gmail.com