ข้อมูลคณะผู้บริหารเเละกลุ่มงาน

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-mail : panya.spm@gmail.com

โทร 095-621-3467

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
E-mail : Wanat6555@gmail.com

โทร 088-816-5555

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
E-mail : pairat140415@gmail.com

โทร 081-474-2287

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : Azujira@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผล การจัดการศึกษา

โทร 096-635-1698

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการพิเศษ

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

โทร 085-051-6649

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร 091-706-9182

จ่าสิบตรีจิรกร บุญศรีภูมิ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-mail : boy_veenus@hotmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร 089-563-2358

นางสุกันยา เกตุหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

E-mail :

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน

โทร 097-229-5993

นางนันทนา มั่นสัตย์รักสกุล

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

E-mail :

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทร 092-553-2619

นายศุภกิตติ์ อินนันชัย
นางจิตรารัตน์ สังขจันทร์

นิติกรชำนาญการ

E-mail :

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี

โทร 062-594-1953

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

E-mail :

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร 081-888-9459

กลุ่มอำนวยการ

นางนันทนา  มั่นสัตย์รักสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

E-mail :

โทร 092-553-2619

นางต้องบุญ โพธิ์พนา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

E-mail : –

โทร 082-319-0141

นางพรทิพย์ เทศแจ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

E-mail : –

โทร 061-959-6917

นางสาวศรีประภา ฉิมพลีศิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

E-mail : –

โทร 065-291-4535

นายเรวัตร  สุขโอสถ

เจ้าพนักงานธุรการ ส 4

E-mail : –

นายกิตตินัยน์  สุวรรณวัจน์

นักจัดการงานทั่วไป 

E-mail : Addzaa02@gmail.com

โทร 095-817-7222

นางสาวปาลิดา อินทพรโสภิต

นักจัดการงานทั่วไป

E-mail : –

โทร 081-636-6516

นายพิภพ  คล้ายยิ่ง

พนักงานขับรถยนต์

E-mail : phippo19111911@gmail.com

โทร 094-721-3553

นางณัฐนันท์  เรืองศิริ

แม่บ้าน สพม.พิจิตร 

E-mail : –

โทร 097-653-9623

นายชำนาญ จันทร์เงิน

คนสวน

E-mail : –

โทร 064-2343837

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

โทร 091-706-9182

นางสาววันเพ็ญ  นาคไพจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

E-mail :

โทร 088-293-6674

ว่าที่ ร.ต.ยุรนันท์ ถอดเขี้ยว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

E-mail :

โทร 094-409-9263

นางสาวกานต์รวี พุ่มทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

E-mail :

โทร 064-415-3909

นางสาวทิพวัลย์  จาบทอง

นักทรัพยากรบุคคล

E-mail : jabthong.2@gmail.com

โทร 085-424-2766

นางสาวมณฑาณี  หาแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

E-mail : Skyangelfang@gmail.com

โทร 099-5636163

นายตะวัน ศรีสุริโย

นักทรัพยากรบุคคล

E-mail : tawan.Sri@sesaop.go.th

โทร 083-040-5997

นางสาวณัจฉรียา ลิ้มวัชรกิจโภคิน

นักทรัพยากรบุคคล

E-mail :

โทร 061-272-9799

นางสาวญาณิศา ม่วงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

E-mail :

โทร 085-1362153

นายโดม คล่องสำรวจ

เจ้าหน้าที่บุคคล

E-mail : dome.ksr@gmail.com

โทร 090-695-5597

กลุ่มนโยบายเเละเเผน

นางสุกันยา  เกตุหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน

E-mail :

โทร 097-229-5993

นางสาวนฤมล ลัมมะวิชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

E-mail :

โทร 083-261-3298

นางสาวณัฐมน อนงค์รักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ

E-mail :

โทร 091-779-7870

นางสาวธัญญลักษณ์  ไพฑูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

E-mail : thanyalak.nim@sesaop.go.th

โทร 099-5954498

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จ่าสิบตรีจิรกร บุญศรีภูมิ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

E-mail : boy_veenus@hotmail.com

โทร 089-563-2358

นางเขมจิรา  หมอกมืด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-mail :

โทร 086-624-3760

นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-mail :

โทร 096-827-0265

นางรติมา ชมินทกูล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail :

โทร 095-525-9356

นายสงกรานต์ เทพเวียง

นักวิชาการศึกษา

E-mail : songkrandhammamodern12@gmail.com

โทร 081-674-9983

นางสาวนิราภร  จันทร์อินทร์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.พิจิตร

E-mail : smeen.nrp@gmail.com

โทร 097-964-1719

นายธนภณ แสงศิริ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

E-mail :

โทร 097-308-6077

กลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา

E-mail : Azujira@gmail.com

โทร 096-635-1698

นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail : Luesirakarnt@gmail.com

โทร 089-583-6893

นายกัมปนาท คำอ่อน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

E-mail :

โทร 082-259-8793

นางสาวสิรินาถ ตั้งพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

E-mail : zoulziri@gmail.com

โทร 082-990-1158

กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

โทร 085-051-6649

นายสุริยะ เขียวดอกน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

E-mail :

โทร 086-610-1616

นางวาสนา สิงหฬ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

E-mail :

โทร 065-528-0299

นางสาวปวีณา แก้วอินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

E-mail :

โทร 095-307-9234

นางสาวจริยา  แจ่มแจ้ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

E-mail : jayari.4159@gmail.com

โทร 063-663-5466

นางสาวฉวีวรรณ  อุ่นอาทรศิริกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : unarthonsirikul@hotmail.com

โทร 082-112-1411

นางสาวนิศารัตน์ ราวิชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

E-mail : foreveramp.gao@gmail.com

โทร 095-994-6612

นางสาวมาริสา ฉ่ำชื่น

เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

E-mail : –

โทร 061-270-7093

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

นายจิรสิน ศรีสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : jirasin-s@rmutp.ac.th

โทร 064-420-7927

 

กลุ่มกฎหมายเเละคดี

นายศุภกิตติ์ อินนันชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี

E-mail :

โทร 062-594-1953

นางสาวนงนุช คงเขียว

นิติกร

E-mail : nongnuch.k@sesaop.go.th

โทร 081-533-7044

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางจิตรารัตน์ สังขจันทร์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

E-mail :

โทร 081-888-9459

นายนิพนธ์ กลั่นธูป

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

E-mail : Teegesongo1@gmail.com

โทร 061-931-1178