คณะผู้บริหาร
ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โทรศัพท์  095-6213467

E-mail : panya.spm@gmail.com

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  088-8165555

E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โทรศัพท์  081-4742287

E-mail : pairat140415@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผล การจัดการศึกษา

นางนิตยา เอี่ยมแดง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์  062-3149959

E-mail : Snnitaya2520@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยี สารสนเทศเเละการสื่อสาร

นายชาญณรงค์ อินอิว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  095-6266619

E-mail : iniwediet@hotmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  085-0516649 

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์  095-6376695

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.พรประสิทธิ์ แก่นจันทร์

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์  062-9964864

E-mail : nordth1965@yahoo.com

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายวินัย ยุพจันทร์
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
นายชุมพล สุวิเชียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

โทรศัพท์  089-8566011

E-mail : winai.yupajan@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โทรศัพท์  081-4742287

E-mail : pairat140415@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

โทรศัพท์  080-8388175

E-mail : chumpol0007@gmail.com

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายชัยวุฒิ เเปงหล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

โทรศัพท์  093-2619193

E-mail : Chaiwut.pae@sesaop.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

น.ส.พรประสิทธิ์ เเก่นจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์  062-9964864

E-mail : nordth1965@yahoo.com

นางต้องบุญ โพธิ์พนา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์  082-319-0141

E-mail : –

นายเรวัตร  สุขโอสถ

เจ้าพนักงานธุรการ ส 4

โทรศัพท์  081-7070083

E-mail : –

นายกิตตินัยน์  สุวรรณวัจน์

นักจัดการงานทั่วไป 

โทรศัพท์  095-8177222

E-mail : Addzaa02@gmail.com

นางสาวสุรีย์พร  ลี้ตระกูล

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์  080-0421824

E-mail : Suriporn.pm@gmail.com

นายพิภพ  คล้ายยิ่ง

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์  094-7213553

E-mail : phippo19111911@gmail.com

นางณัฐนันท์  เรืองศิริ

แม่บ้าน สพม.พิจิตร 

โทรศัพท์  097-6539623

E-mail : –

 

นายธนภณ  เเสงศิริ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์  094-7549796

E-mail : dreamtanapon7777777@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุพร เหลืองศรีสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์  095-6376695

E-mail : yuporn.Lueng@gmail.com

นางสาวทิพวัลย์  จาบทอง

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  085-4242766

E-mail : jabthong.2@gmail.com

นางสาวมณฑาณี  หาแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  064-0134888

E-mail : Skyangelfang@gmail.com

นายตะวัน ศรีสุริโย

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  083-0405997

E-mail : tawan.Sri@sesaop.go.th

นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรคุปตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์  094-7240893

E-mail : petchcoop2517@gmail.com

กลุ่มนโยบายเเละเเผน

นางสาวศิรินาฏ เจาะจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน

โทรศัพท์  061-5165456

E-mail : arka8483@gmail.com

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

นางสาวธัญญลักษณ์  ไพฑูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

โทรศัพท์  086-9250706

E-mail : thanyalak.nim@sesaop.go.th

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายชาญณรงค์ อินอิว 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์  095-6266619

E-mail : iniwe@hotmail.com

นายภานุวัฒน์ พันธุรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์  090-0639928

E-mail : Pha_nu@hotmail.com

นายสงกรานต์ เทพเวียง

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 081-6749983

E-mail : songkrandhammamodern12@gmail.com

นางสาวนิราภร  จันทร์อินทร์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.พิจิตร

โทรศัพท์  097-9641719

E-mail : smeen.nrp@gmail.com

กลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา

นางพนม ไชยพรพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์  064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

นายชาญณรงค์ อินอิว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  095-6266619

E-mail : iniwediet@hotmail.com

นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 089-5836893

E-mail : Luesirakarnt@gmail.com

นางนิตยา เอี่ยมเเดง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์  062-3149959

E-mail : Snnitaya2520@gmail.com

นายชัยวุฒิ เเปงหล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์  093-2619193

E-mail : Chaiwut.pae@seeaop.go.th

นางสาวสิรินาถ ตั้งพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 082-9901158

E-mail : zoulziri@gmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์

โทรศัพท์  085-0516649

E-mail : Anuvat_13@hotmail.com

นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์  094-6158615

E-mail : mookda.suwantanika@gmail.com

นางสาวจริยา  แจ่มแจ้ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทรศัพท์  063-6635466

E-mail : jayari.4159@gmail.com

นางสาวฉวีวรรณ  อุ่นอาทรศิริกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

  โทรศัพท์  082-1121411

E-mail : unarthonsirikul@hotmail.com

นางสาวนิศารัตน์ ราวิชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์  095-994-6612

E-mail : foreveramp.gao@gmail.com

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

นางนิตยา เอี่ยมเเดง

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ เเละการสื่อสาร

โทรศัพท์   062-3149959

E-mail : Snnitaya2520@gmail.com

นายจิรสิน ศรีสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์  064-4207927

E-mail : jirasin-s@rmutp.ac.th

กลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา

นายชัยวุฒิ เเปงหล้า

ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูเเละ บุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ 093-2619193

E-mail : Chaiwut.pae@sesaop.go.th

นายพนม ไชยพรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 064-2451523

E-mail : Azujira@gmail.com

นางสาวธัญญลักษณ์ ไพฑูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

โทรศัพท์ 086-9250706

E-mail : thanyalak.nim@sesaop.go.th

กลุ่มกฎหมายเเละคดี

นายวินัย ยุพจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเเละคดี

โทรศัพท์  089-8566011

E-mail : winai.yupajan@gmail.com

นางสาวนงนุช คงเขียว

นิติกร

โทรศัพท์  081-5337044

E-mail : nongnuch.k@sesaop.go.th

นายโดม คล่องสำรวจ

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

โทรศัพท์  090-6955597

E-mail : dome.ksr@gmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายชุมพล สุวิเชียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์  080-8388175

E-mail : chumpol0007@gmail.com

นายนิพนธ์ กลั่นธูป

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์  061-9311178

E-mail : Teegesongo1@gmail.com