ทำเนียบรอง ผอ.สพม.พิจิตร

ทำเนียบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
นายวณัฐพงค์ ทองคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร