ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6


ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล
1. โรงเรียนเมธีพิทยา

2. โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

3. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

4. โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

5. โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

6. โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

 

 

รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

2. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

3. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

4. โรงเรียนตะพานหิน

 

 

รายชื่อโรงเรียนสะเต็มศึกษา
1. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

2. โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

3. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

4. โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

 

 

Best Practice
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน แผ่นน้ำเพดานนาโน

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะงานอาชีพเรือยาวจำลองเเละสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ประเภท ผลงาน วิฃาการ ชื่อผลงาน 1. ชมรมคนรักตัวเลข 2. การเเปรรูปอาหาร 3. น้ำพริกริมบึง 4. แกะสลักผักเเละผลไม้ 5. ฃุมนุมนาำศิลป์

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษพกระบวนการคิดค้นหุ่นยนต์

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนดงเสือเหลืองวิทยา
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน โครงการต้นกล้าวัยใสใส่ใจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้พิการ

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนกำเเพงดินพิทยาคม
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน กิจกรรมส่งเสริมเเละสืบสานนาฏไทยตามหลักเศรษกิจพอเพียง

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน สร้างวินัยร่วมกัน มุ่งมั่นสัญญา 5

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช็รูปเเบบ SANO Model สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน จิ๊กซอโครงสร้างเคมี 2 มิติ

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนตะพานหิน
ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การทดลองเคมีเเบบย่อส่วนเรื่องปฏิกิริยาเคมีเเละความสัมพันธ์ทางมวลของทองเเดง

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การสอนโครงงารอาชีพ

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน 1.ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม (OBECQA)

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน สถานศึกษายอดเยื่อม ระดับมัธยมศึกษาบูรณาการด้านนวัตกรรมเเละเทคโนโลยี ปี 2561 (ส่งงานตาม 9 เม.ย. 63)

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบงานสารบรรณโดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนศิปะสู่ความเป็นเลิศด้วยศิลปะภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติโดยการสอนเเบบ Active Learning

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน สร้างวินัยนัยร่วมกัน มุ่งมั่นสัญญา 5

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ Best Practice

 

โรงเรียนวันที

 

สถิตย์พิทยาคม
ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการเล่นคนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice