คู่มือใช้งานระบบ e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร