คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การบริการประชาชน

การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ

การดำเนินงานควบคุมและจัดทำ กพ.7 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

การจัดทำรายละเอียดเงินเดือน รายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ศูนย์จังหวัดพิจิตร

การจัดทำรายละเอียด กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงานส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง/เบิกเงินเกินส่งคืน/ส่งแทนเช็ดขัดข้อง ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนของศูนย์จังหวัดพิจิตร

การบริการรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร หลักฐานทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง สพม.พิจิตร กับ โรงเรียนในสังกัด

1. โรงเรียนนำหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ส่งมายังสพม.พิจิตร
2. สพม.พิจิตรจัดส่งหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ไปยัง สพม.41 เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ