คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร