นักประชาสัมพันธ์

🆕การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นทีการศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นทีการศึกษา

🆕การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่

🆕ประชาสัมพันธ์องค์ประกอบน้ำหนักคะแนน และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ประกาศตำเเหน่งว่าง สายงาน บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)