กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย